Thông tin đấu thầu Công ty Thủy điện Sông Tranh

STT

Tên gói thầu

Bên mời thầu

Thời điểm đăng tải

Thời điểm phát hành HSMT

Thời điểm đóng thầu

1

Công ty Thủy điện Sông Tranh

27/12/2019 15:16

Nền tảng Baccarat27/12/2019 15:16

Nền tảng Baccarat07/01/2020 15:00

2

Nền tảng BaccaratCông ty Thủy điện Sông Tranh

Nền tảng Baccarat10/01/2020 15:42

10/01/2020 15:42

17/01/2020 10:00

3 Công ty Thủy điện Sông Tranh 15/01/2020 11:32 15/01/2020 11:32 04/02/2020 14:00
4 Công ty Thủy điện Sông Tranh 16/01/2020 10:17 16/01/2020 10:17 04/02/2020 14:30
5 Công ty Thủy điện Sông Tranh 16/01/2020 11:50 16/01/2020 11:50 04/02/2020 15:00
6 Công ty Thủy điện Sông Tranh 17/01/2020 09:52 17/01/2020 09:52 04/02/2020 16:00
7 Công ty Thủy điện Sông Tranh 17/01/2020 11:16 17/01/2020 11:16 03/02/2020 15:00
8 Công ty Thủy điện Sông Tranh 17/01/2020 16:59 17/01/2020 16:59 12/02/2020 15:00
9 Công ty Thủy điện Sông Tranh 22/01/2020 16:24 22/01/2020 16:24 11/02/2020 14:00
10 Công ty Thủy điện Sông Tranh 22/01/2020 18:22 22/01/2020 18:22 11/02/2020 15:00
11 Công ty Thủy điện Sông Tranh 31/01/2020 15:19 31/01/2020 15:19 10/02/2020 14:00
12 Công ty Thủy điện Sông Tranh 04/02/2020 07:57 04/02/2020 07:57 12/02/2020 10:00
13 Công ty Thủy điện Sông Tranh 04/02/2020 09:34 04/02/2020 09:34 10/02/2020 14:00
14 Công ty Thủy điện Sông Tranh 04/02/2020 11:13 04/02/2020 11:13 14/02/2020 14:00
15 Công ty Thủy điện Sông Tranh 05/02/2020 16:26 05/02/2020 16:26 13/02/2020 15:00
16 Công ty Thủy điện Sông Tranh 14/02/2020 13:40 14/02/2020 13:40 24/02/2020 15:00
17 Công ty Thủy điện Sông Tranh 17/02/2020 13:56 17/02/2020 13:56 25/02/2020 15:00
18 Công ty Thủy điện Sông Tranh 20/02/2020 09:33 20/02/2020 09:33 02/03/2020 10:00
19 Công ty Thủy điện Sông Tranh 24/02/2020 14:13 24/02/2020 14:13 06/03/2020 16:00
20 Công ty Thủy điện Sông Tranh 25/02/2020 13:54 25/02/2020 13:54 04/03/2020 15:00
21 Công ty Thủy điện Sông Tranh 28/02/2020 16:34 28/02/2020 16:34 06/03/2020 16:00
22 Công ty Thủy điện Sông Tranh 28/02/2020 21:15 28/02/2020 21:15 10/03/2020 15:00
23 Công ty Thủy điện Sông Tranh 02/03/2020 15:24 21/02/2020 13:57 06/03/2020 14:00
24 Công ty Thủy điện Sông Tranh 05/03/2020 15:06 05/03/2020 15:06 16/03/2020 15:00
25 Công ty Thủy điện Sông Tranh 06/03/2020 09:52 06/03/2020 09:52 20/03/2020 10:00
26 Công ty Thủy điện Sông Tranh 11/03/2020 16:51 11/03/2020 16:51 23/03/2020 10:00
27 Công ty Thủy điện Sông Tranh 20/03/2020 13:40 20/03/2020 13:40 30/03/2020 15:00
28 Công ty Thủy điện Sông Tranh 25/03/2020 15:55 25/03/2020 15:55 06/04/2020 10:00
29 Công ty Thủy điện Sông Tranh 28/03/2020 21:18 28/03/2020 21:18 03/04/2020 15:00
30 Công ty Thủy điện Sông Tranh 28/03/2020 21:47 28/03/2020 21:47 02/04/2020 16:00
31 Công ty Thủy điện Sông Tranh 01/04/2020 15:55 01/04/2020 15:55 12/04/2020 16:00
32 Công ty Thủy điện Sông Tranh 02/04/2020 16:45 02/04/2020 16:45 14/04/2020 09:00
33 Công ty Thủy điện Sông Tranh 03/04/2020 16:25 03/04/2020 16:25 14/04/2020 09:00
34 Công ty Thủy điện Sông Tranh 07/04/2020 19:11 07/04/2020 19:11 17/04/2020 20:00
35 Công ty Thủy điện Sông Tranh 10/04/2020 11:06 10/04/2020 11:06 21/04/2020 09:00
36 Công ty Thủy điện Sông Tranh 11/04/2020 11:18 11/04/2020 11:18 21/04/2020 15:00
37 Công ty Thủy điện Sông Tranh 16/04/2020 14:22 16/04/2020 14:22 28/04/2020 15:00
38 Công ty Thủy điện Sông Tranh 21/04/2020 14:30 21/04/2020 14:30 04/05/2020 15:00
39 Công ty Thủy điện Sông Tranh 23/04/2020 16:56 23/04/2020 16:56 04/05/2020 14:00
40 Công ty Thủy điện Sông Tranh 29/04/2020 16:36 29/04/2020 16:36 15/05/2020 15:00
41 Công ty Thủy điện Sông Tranh 20/05/2020 20:23 20/05/2020 20:23 20/05/2020 20:23
42 Công ty Thủy điện Sông Tranh 02/06/2020 09:22 02/06/2020 09:22 5/06/2020 - 09:00
43 Công ty Thủy điện Sông Tranh 03/06/2020 14:22 03/06/2020 14:22 10/06/2020 - 10:00
44 Công ty Thủy điện Sông Tranh
18/06/2020 14:40
18/06/2020 14:40
03/07/2020 - 10:00
45 Công ty Thủy điện Sông Tranh 18/06/2020 16:40 18/06/2020 16:40 26/06/2020 - 16:00
46 Công ty Thủy điện Sông Tranh 01/07/2020 09:37 01/07/2020 09:37 08/07/2020 - 10:00
47 Công ty Thủy điện Sông Tranh 09/07/2020 10:38 09/07/2020 10:38 16/07/2020 - 14:00
48 Công ty Thủy điện Sông Tranh 25/08/2020 16:54 25/08/2020 16:54 05/09/2020 - 16:00
49 Công ty Thủy điện Sông Tranh 01/09/2020 21:09 01/09/2020 21:09 08/09/2020 - 16:00
50 Công ty Thủy điện Sông Tranh 27/10/2020 08:19 27/10/2020 08:19 02/11/2020 16:00