Lĩnh vực hoạt động của Tổng công ty Phát điện 1

Ngành, nghề kinh doanh chính:

Nền tảng Baccarat- Sản xuất và kinh doanh điện năng, cơ khí điện lực;

Nền tảng Baccarat- Đầu tư và quản lý vốn đầu tư các dự án nguồn điện;

Nền tảng Baccarat- Quản lý, vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu, thí nghiệm, hiệu chỉnh, cải tạo, nâng cấp thiết bị điện, cơ khí, điều khiển, tự động hóa dây chuyền sản xuất điện, công trình điện, thí nghiệm điện;

Nền tảng Baccarat- Lập dự án đầu tư xây dựng, tư vấn và quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình, tư vấn giám sát thi công xây lắp các công trình, tư vấn hoạt động chuẩn bị sản xuất cho nhà máy điện;

Nền tảng Baccarat- Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực về quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị nhà máy điện. 


Ngành, nghề liên quan phục vụ trực tiếp ngành, nghề kinh doanh chính:

Nền tảng Baccarat- Xuất nhập khẩu nhiên liệu, nguyên vật liệu, vật tư thiết bị ngành Điện;

Nền tảng Baccarat- Thi công xây lắp các công trình điện và công trình xây dựng;

Nền tảng Baccarat- Khai thác, chế biến, kinh doanh nhiên liệu, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất điện;

- Sản xuất vật liệu xây dựng, vật liệu cách điện, vật liệu cách nhiệt; trang bị bảo hộ lao động;

- Các ngành nghề khác được EVN chấp nhận theo quy định của pháp luật.  • 14/09/2020 10:22